De bouwheer droomt niet van een plan. De bouwheer droomt van een gebouw… een woning… een thuis. Als architecten staan we de bouwheer bij in het realiseren van die droom.

De inbreng van de bouwheer is voor ons van een onschatbare waarde. Ons verhaal is niet te nemen of te laten. Integendeel, een wisselwerking tussen verschillende partijen is een garantie voor het beste resultaat.
Als architecten zijn we uitstekend geplaatst om de bouwheer al in een vroeg stadium bij te staan. We kunnen de bouwheer helpen een antwoord te bieden op verschillende vragen. Op deze manier streven we naar een verantwoord opdrachtgeverschap en vormen we samen een stevige basis voor een weloverwogen, esthetisch, duurzaam en economisch haalbaar project.

Ben Martens Architecten is een leergierig architectenbureau en staat open voor nieuwe bouwtrends en hedendaagse inzichten. De constante ontwikkeling in de bouwsector maakt permanente vorming noodzakelijk. Als team vullen we mekaar verder aan. Waar nodig beroepen we ons op betrouwbare externe specialisten.

De wisselwerking tussen ontwerpen én bouwen is een blijvende bron van informatie. Als architect grijpen we deze feedback aan om onszelf bij te sturen en te verbeteren. Al onze medewerkers worden daarom betrokken bij het volledige bouwproces. Op die manier behouden we een optimaal overzicht en doen we dag na dag meer ervaring op.
Een doorgedreven werfopvolging met oog voor verbetering van de communicatie met de aannemer komt bovenal de bouwheer ten goede.
De combinatie van onze leergierigheid, gebetenheid om te verbeteren en permanente vorming maakt ons tot betere architecten. Wij willen niet enkel volgen maar ook bijdragen aan de evolutie in de sector met het oog op een betere dienstverlening.

Ben Martens Architecten is een energiebewust architectenbureau. Energiezuinig bouwen is meer dan ooit noodzakelijk en de interesse hiervoor groeit dan ook bij het grote publiek. Als vertrouwenspersoon van de bouwheer tijdens het bouwproces, vormt de architect hierbij een belangrijke schakel.
Ben Martens Architecten is een architectenbureau dat een gezonde interesse toont voor energiezuinig bouwen met een goede dosis gezond verstand.

Ik hoop u binnenkort te mogen ontmoeten voor een kennismaking.

Ben Martens
zaakvoerder Ben Martens Architecten bvba
Naam: Ben Martens Architecten
Juridische vorm: BVBA
Adres van het bureau: Liersesteenweg 39, 2547 Lint
Telefoon: 03 334 10 72
E-mail:  info@benmartens.be
Website: www.benmartens.be
Ondernemingsnummer: BE 0833 465 174
Professionele titel: Architect (Professionele titel zaakvoerder Ben Martens: Burgerlijk Ingenieur-Architect)
Land van toekenning van de titel: België
Beroepsorganisatie: Orde van Architecten van de provincie Antwerpen (adres: Rucaplein 104, 2610 Wilrijk). De architect is onderworpen aan de deontologische code van de Orde van de architecten. Deze is beschikbaar op haar website www.architect.be.
Wijze van berekenen ereloon: We hanteren meerdere methodes in functie van de opdracht. Bij de contractbespreking maken we samen een keuze.
Algemene voorwaarden: Onze voorwaarden worden besproken bij de contractbespreking. Deze voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld. De Belgische wetgeving is erop toepasselijk, en betwistingen worden voor een Belgische rechtbank behandeld (RPR Antwerpen). Bij de ondertekening buiten het bureau heeft de klant een herroepingsrecht gedurende 14 dagen.
Samenwerking met andere partners is per project bespreekbaar.
Verzekering: Een polis Beroepsaansprakelijkheid is afgesloten bij Protect NV, verzekeringsmaatschappij met adres te 1080 Brussel, Jetse Steenweg 221. 

Privacyverklaring
Ben Martens Architecten bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
Ben Martens Architecten bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en dossierbeheer (o.a. klantenadministratie, facturatie, opmaak vergunningaanvragen, offerteaanvragen bij externe adviseurs of aannemers, … ).
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming en artikel 6.2. (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst van de Algemene Verordening
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
Enkel indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met de overheid of andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte;
De persoonsgegevens verwerkt voor klanten- en dossierbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en de tienjarige aansprakelijkheid van architecten).
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar info@benmartens.be;
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Deze informatie is op 12-04-2018 laatst aangepast.
Back to Top